*

ข้อมูลตัวแทนกลุ่ม-ชมรม
*
*
*
*
ที่อยู่ (กรณีให้ส่งพัสดุ จะส่งตามที่อยู่นี้)
*
*
*
*
*
วิธีจัดส่งเสื้อ และเบอร์
*
หลักฐานการโอนเงิน    (กรณีให้จัดส่งพัสดุ ให้โอนเงินมาพร้อมกับค่าสมัคร ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท ตัวต่่อไป ตัวละ 50 บาท)
* (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย , เช่น 1200)
*

หมายเหตุ (section6)

รายละเอียดข้อความ6

  (หากตัวแทนกลุ่ม-ชมรม มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ให้เพิ่มใน "เพิ่มสมาชิก" ในขั้นตอนต่อไป)